Úvodem.

Již dávno se ozývaly hlasy, nemohly-li by dějiny městyse Dobřichovic býti sepsány a vydány tiskem. Přání onomu bylo možno vyhověti teprve tehdy, když se stal přístupným archiv řádu křižovníků s červenou hvězdou v Praze, v něm jsou uchovány staré listiny o Dobřichovicích.
Nynější velmistr Dr. Josef Vlasák projevil přání vynášeti z pokladu archivního staré i nové věci na světlo a sdíleti je s širší veřejností.
Tu jsem se podvolil úkolu uvésti různé staré listiny, jednající o Dobřichovicích, v souladný celek a podle nich, pokud mé síly stačily, pojednati o starých a dávných časech i o době nejnovější městyse Dobřichovic.
Svěřuji proto toto dílo veřejnosti, nemaje jiného přání, než aby bylo rádo čteno a laskavě posuzováno.
Všem, kteří při sestavování dějin Dobřichovic byli mi nápomocni, jsem vděčen a zavázán vřelým díkem.

V Dobřichovicích, v září 1931.

Josef Hradec,
člen řádu křižovníků s červenou hvězdou
a farář v Dobřichovicích.

zpět