Domy č.51 - 75.

Č.51
Malý domek, který vystavěl v r.1930 Josef Dolejš. Č.51 má též mlýn nad Karlíkem, neb na Hrázi, jenž náleží do okresu berounského.

Č.52
Kdysi vinařův domek ve vinici karlické. Když se r.1841 vinice zrušila pustl čím dále tím více, tak že sloužil za útulek lidem jedoucím světem. V r.1871 shořel a nebyl již více postaven.
Č.52 bylo dáno domku na Brunšově, kde byla hájenka dobřichovická, v níž bydlil hajný Souček. R.1900 prodal ji řád staviteli Josefu Kusýmu, jenž ji přestavěl a r.1912 ji od něho koupil Dr. Lauschmann, zemský vrchní rada a přednosta právn.ochr.odd. při zem. ust. pro péči o dítě v Praze.

Č.53
Letopočet na kamenných veřejích 1653 vytesaný udává rok založení. Byl to původně sklep na pivo. V zámeckém pivováře nebylo sklepů a proto se ukládalo pivo do sklepa za řekou vytesaného ve skále. Nad sklepem vystaven byl dům, který obýval r.1660 Jan Beczka, krejčí. R.1666 přebýval tam Jan Körnig, provazník, jehož syn Mikuláš až do konce stol. XVII. v Dobřichovicích živnost provaznickou provozoval.
Začátkem stol. XVIII. upraveno tam bydlí pro myslivce a zůstalo jím až do dnešního času.
Ve sklepě za vodou šenkovalo se letního času pivo a říkalo se tam šenk na Malé straně. Kromě toho byla tam skládka piva a lednice. Pivo se prodávalo obyčejně na známky zhotovené z mosazného plechu, do něhož byla vtlačena písmena W K /Vincenc Křenek/. Menší známky byly na holbu, větší na máz piva. Mnozí stálí obyvatelé brali pivo na vrub a teprve po čase s panem starým účtovali. Vruby byly malé dřevěné destičky u jednoho konce do sebe na falc zapuštěné. Na jejích nízkých stranách se nožem řezaly zářezy - vroubky. Celý vroubek značil máz, jednostranný holbu piva. Jeden vrub byl v pivováře, druhý si odnesl odběratel domů. Tím způsobem byl prodej piva ve sklepě, osvětlovaném dračkou nebo lojovou svíčkou značně ulehčen, ježto nebylo třeba peněz měniti a vydávati.

Č.54
Z domků na druhé straně nestál před r.1660 ani jediný. V urbáři se uvádí jako poslední dobřichovický dům r.1653 sklep myslivcův za vodou. Teprve koncem stol. XVII a zač. XVIII. stavěny tam byly domy v místech, kde kdysi byly cihelny.
Jedním z prvních domků bylo č.54, který vystavěl Dominik Holub. Před třicíti léty byl domek zbořen a na místo něho vystavěn majitelem Františkem Sadeckým nový dům o jednom poschodí. Po smrti manželů Sadeckých přišel v majetek Josefa Friedla, mistra zámečnického.

Č.55
Domek patřil obuvnickému mistru Hronešovi a po něm se tam dlouho říkalo u Hronešů. V r.1924 vystavěl místo něho Jan Jiří Hrubý, mistr krejčovský vilu Maria.

Č.56
Zmínka o něm se činí již začátkem stol. XVIII. Patříval Janu Procházkovi a bydlil v něm krejčí Zelenka.
V r.1741 rabovali Francouzi v Dobřichovicích na Brunšově a Jan Procházka postavil se na odpor a byl od Francouze zastřelen. Úmrtní zápis zní: Dne 29.XII.1741 Jiří Procházka od Francouze na druhé straně rabujícího ve své chalupě zastřelen, ihned na místě zůstal....v stáří 48 let. Dcera jeho nebezpečně postřelena, jakož i Jiří Mráček. Nyní patří rodině Hrubých.

Č.57
Starodávný domek patřící domkáři Čubovi. Pozdějším majitelem byl Josef Šrámek, nyní Jan Mikulec, malíř pokojů.

Č.58
V stol.VIII. patřil Martinu Procházkovi, 1863 Vojtěchu Novotnému. Dům ze základů přestavěl Karel Skréta, úředník ze Smíchova a otevřel v něm kupecký obchod, prodej vína a želez.

Č.59
Patřil koncem XVIII. stol. mistru obuvnickému Kotnauerovi. V r.1924 koupil jej majitel knihtiskárny z Prahy Otakar Janáček od něho okresní cestař Jan Tuček, nynější majitel.

Č.60
Patří ode dávna rodině Cicvárkově. Josef Cicvárek podnikal svého času stavby některých vil na Brunšově. V zahradě domku jest umístěna mlékárna radlická.

č.61
Byl vystavěn v r.1874 na místě kontribuční sýpky, částečně na bývalé panské chmelnici, která řádem byla odprodávána na stavby. V domě jest umístěn obecní úřad.
Po dlouhá léta bydlil tam obvodní lékař a lidumil Vendelín Vít. Od r.1926 jest tam sokolská knihovna.

č.62
Připomíná se jako řádový majetek již v r.1660, kdy ji měl v nájmu Melichar Snětivý, o němž se zmiňuje převor Pospíchal, že se dal naverbovat do turecké vojny, ale pak nechtěl jít. Po Snětivým, který přesídil do Popovic držel chalupu Martin Kautský, po něm Jakub Brejcha, Lahvička, kolem r.1700 Josef Kos. Měnila neustále své majitele až se dostala do vlastnictví Josefa Trousílka a po něm Josefa Brodeckého, rolníka v Dobřichovicích.

č.63
Koncem stol. XVIII. byl majitelem Josef Žilina, tesař. Po něm patřil rodině Horáčkově. Nynějším majitelem jest Jiří Vaters, zedník.

č.64
Bývalá hospoda u Špačků v Karlíce, k níž náležel kus lesa na Sosníčku, který řád odkoupil. V r.1867 přiženil se na hospodu Antonín Grafneter, hostinský z Nové Huti. Majitelka Anna Grafnetrová provozuje toliko prodej piva v lahvích.

č.65
Kdysi sušárna ovoce patřící ke statku č.41. Sušárna byla prodána přívozníku Holcátovi a jím mistru obuvnickému Kudrnovi. Majitel obdržel povolení přívozu.

č.66
Nový dům jednoposchoďový stavěný v r.1930, v němž majitel Václav Straširybka otevřel kupecký obchod, který tam přenesl z domku č.94.

č.67
Od r.1797 provozuje v něm tesařskou živnost rodina Krotilova. V r.1836, kdy řádila cholera zemřelo v tom domě 6 osob. Nynější majitel František Krotil, mistr tesařský má rozsáhlou dílnu a ohradu na dříví v náklích mezi řekou a drahou. V tom domě se nalézá obchod elektrotechnickými potřebami.

č.68
Starodávný a původní domek naproti kovárně. Jest rouben ze dřeva, má malá okna a starodávné mřížoví. Patříval Anně Frausové, vdově po sladovnickém, která po dlouhá léta provozovala v Dobřichovicích praksi babickou a jejíž jméno po 40 let lze často ve zdejších rodných knihách čísti. Nynější majitelkou jest její dcera Anna Nováková.

č.69
Domek ten byl vystavěn v r.1793 Janem Bachorem a přešel do rodiny Šťastných, Petránů, Přibíka, bednáře a kostelníka.
V r. 1872 pobořila přední část domku povodeň a byla nákladem státu znovu zbudována.

č.70
Vystaven zač. stol. XIX. Bydlil v něm hodinář Václav Štípl a říkalo se tam „u hodinářů". Po Štíplovi obýval domek Jan Kamenský, cvočkář, jenž též hodinařil. Nyní patří Matěji Holcátovi mistru obuvnickému.

č.71
Vystavěn v r.1930. Majitelem jest Josef Čumrda, železničář.

č.72
Vila stavěná v r.1929. Maj. Gustav Müller, továrník klobouků a majitel obchodu v Praze.

č.73
Vyst. r.1929. Majitel Augustin Becker, výrobce součástek pro tiskárny.

č.74
Vyst. v r.1929. Majitel Antonín Řezníček, listonoš.

č.75
Bývalá vápenice a řadová cihelna, která byla r.1875 zrušena. Vápenka se nalézala na poli pod hřbitovem, kde je nyní nově přistavený hřbitov.

zpět