XXII. Zhoubné požáry.

Po válce třicetileté stavěly se domy ze dřeva, kryté došky, jak ještě dnes mnohé chaloupky vídáváme. Vypukl-li oheň, větrem podporovaný, nastalo velké neštěstí. V r.1659 lehly Dobřichovice téměř celé popelem. Líčení požáru podáno bude při popisu statku č.10.
R.1712 dne 1.máje vyšel oheň ze statku Řehoře Hubáčka č.10 okolo 11.hod. dopolední a nikdo nevěděl, jak se neštěstí stalo. Shořely do základů následující statky a chalupy: Vojtěch Horák, chalupník, č.11, dále Šimon Loskot, sedlák, č.15, Pavel Vavac, chalupník, č.12, Jan Řezníček, sedlák, č. 16, Jan Hubáček neb Cypra, sedlák, č. 28, Mikuláš Řezníček, sedlák, č.41, Daniel Dáňa, chalupník, č.42, Pavel Mareš, chalupník, č. 43, Jan Soukalík, Madléna Ledvinková, Jakub a Jiří Šplíchal, Jakub Šplíchal ml. a škola, která do gruntu shořela.
R.1858 dne 28.VIII. vyhořel mlýn, jak se v popisu mlýna udává.
R.1861 dne 12.III. v časných hodinách ranních vypukl oheň ve statku Václava Landy č.10, zničil celou ulici a jen náhodou bylo obytné stavení Landovo zachráněno, ježto oheň vyšel z chléva. V osmi dnech založen oheň poznovu. Šindele lítaly na všechny strany a oheň přeskočil na druhou stranu, stavení chytla a brzy hořela protější strana¨ulice. Na hašení nebylo možno pomýšleti. Když hořelo u Malíků /dnes č.42/, byl ohrožen i zámek, tím spíše, ježto pivovár byl kryt šindelem. Aby se střecha nevzňala, byla shozena dolů. Tak zmizelo mnoho šindelových střech a místo jich zaujala krytina tašková.
Roku 1923 dne 18.XII. ráno o půl šesté hodině vypukl oheň ve stodole u Hrdlů. Stodola byla naplněna až po střechu obilím a sklizní ze 36 strychů polí a oheň zachvátil v krátké době celou budovu. Ve stodole se nacházela parní mlátička, která úplně shořela, lokomobila byla včas ze dvora odstraněna a tak zachráněna. Hustý dým naplnil celé nádvoří zámku a zář příšerně osvětlovala zámeckou budovu, tak že lidé v okolních vsích měli za to, že hoří zámek. K požáru dostavilo se 10 hasičských sborů, z nichž nejúčiněji zasáhli sbory vonoklaský a radotínský s motorovou stříkačkou. Obilí a sláma doutnaly po celou noc, tak že sbor hasičů dlel po celou noc u spáleniště na stráži . Na štěstí vál příznivý vítr, tak že stavení Zikovo a Fürstovo bylo zachráněno.

Lesní požáry r.1921.
Katastrofální sucho, které r.1921 zachvátilo Čechy, bylo příčinou, že všechny traviny lesní počaly předčasně schnouti. Ze všech končin hlášeny lesní požáry, následkem jisker z lokomotivy povstavší. I zdejší les u Dobřichovic byl jiskrami zapálen a sice od odpoledního rychlíku v neděli dne 7.VIII. 1921 v místech „u Kanálku" a zničil les ve výměře 1.38 ha s třináctiletou borovou kulturou. K ohni dostavily se hasičské sbory z Dobřichovic, z Letů a Řevnic, jichž nadlidskému namáhání podařilo se oheň omeziti a udolati. Záchranných prací se účastnilo mnoho zdejších občanů a výletníků, náhodou v Dobřichovicích dlících. Většího rozsahu nabyl požár rovněž povstalý jiskrami lokomotivy odpol. vlaku, jedoucího po 2. hodině k Berounu. Blíže dřívějšího spáleniště povstal oheň, jenž, podporován prudkým větrem, šířil se bleskurychle směrem k Dobřichovicům. Myslivna byla již ohrožena a obyvatelé sousedních domů vynášeli nábytek a odváděli dobytek v bezpečí. Plameny šlehaly vysoko, kotouče dýmu valili se po úbočí směrem k Chlumu. 12 hasičských sborů nestačilo, a proto žádáno o vojsko. Z Prahy přijelo 112 mužů zákopníků a 64 z Berouna zvláštními vlaky. Hasilo se po celou noc a ještě druhého dne k ochraně lesa ponecháno bylo 11 mužů. Tu a tam oheň se vznítil, ale byl skauty a lesními dělníky uhašen. Kýžený déšť 52 mm uhasil doutnající les a navlhčiv půdu, nebezpečí zažehnal. Zničeno bylo 24 ha lesa a způsobena škoda přes 100.000 Kč.
Dne 18.VIII.1924 o jedné hod. s půlnocí vypukl oheň v rolní stodole, patřící velkostatku, asi 500 kroků v polích směrem ku Karlíku, která byla naplněna právě sklizenou pšenicí, nalézalo se v ní 900 mandelů pšenice. Kolna byla kryta asbestovou břidlicí. Oheň vypukl dle brzy přispěchavších svědků současně na čtyřech stráních a zničil obilí s kolnou. Mimo to shořely 2 pluhy, 2 veliké železné voznice, náležející majiteli parního pluhu, který tím u trpěl škodu nejméně 18000 Kč. Celková škoda přišla na 190000 Kč a byla kryta pojištěním.

zpět