XVIII. Hřbitov v Karlíku.

Okolnost, že na hřbitově v Karlíku se často vykopávají zbytky popelnic, nasvědčuje, že na tom místě již ode dávna stával hřbitov a že jest prastarého původu. V matrikách se vždy uvádí jako místo pohřební. Zpustošen byl od švédských hord za války třicetileté, kdy dřevěné kříže byly spáleny neb rozebrány, jak se převor Manner zmiňuje, kdy zůstala státi jen hřbitovní zeď. Rozšířen byl v létech 1834 a obehnán novou zdí. Hřbitov původní, kolem kostela se rozkládající, zapsán jest v katastru pod č.167, má výměry 470 sáhů čtver. aneb 1690 čtv. metrů, jest ohražen zdí, která byla v r.1926 důkladně opravena. Vchod jest ze strany jižní, totiž železná brána bez nápisu a jest zádušní. Rozdělen je na tři plochy, na díl v pravo od cesty, v levo od cesty a po délce chrámu na straně severní. Kolem zdi jsou pěkné hrobky. Na jižní straně je malý park, obehnaný živým plotem se třemi vchody, uprostřed v pískovcovém podstavci zapuštěn kříž.
Na hřbitově nachází se hrobka křižovnická s křížem Spasitele. Ježto starý hřbitov nedostačoval, nařídila po desetiletém vyjednávání okr. polit. správa na Smíchově, že musí býti starý hřbitov rozšířen. Konalo se více komisí, jichž výsledek byl ten, že řád daroval na stavbu nového hřbitova obci bezplatně pozemek a kromě toho příspěvek 10.000 Kč. Výměra nového hřbitova obnáší 28 a 40 m čtv. a jest na něm místo pro 461 hrobů. Hřbitov patří obci, jest interkonfessionelní, ale má oddělenou část pro katolíky, československé a bez vyznání. Hrobových míst jest vyhraženo: katol. 189, českosl. 137, bez vyzn.135.
Kolaudace odbývala se dne 10.III. 1925 a okr. polit. správa udělila přípisem ze dne 2.dubna 1925 č.19213 povolení ku používání rozšířené části hřbitova v Karlíku za následujících podmínek:
1./ Podlaha pitevny budiž upravena se sklonem do středu pod otvorem pitevního stolu.
2./ Hřbitovní řád budiž záhy vyplněn a dvojmo ku schválení předložen.
3./ Správou hřbitova buď vedena kniha hrobů a příruční kniha, kterou má vésti hrobník.
Část, určen pro katolíky, byla by svěcena dne 25.III.1925 před pohřbem Jana Šocha z Karlíka, který jako první na novém hřbitově odpočívá.

zpět