XVII. O pořádku služeb božích a jiných bohoslužebných obřadech od r.1678.

Pokud sídleli faráři v Dobřichovicích, bylo jim obstarávati bohoslužby ve farním chrámu sv. Martina a Prokopa v Karlíku, v chrámu sv. Mořice v Řevnicích a v kapli sv.Václava v Tvrzi.
Farář Rivola udává v r.1678 pořádek bohoslužeb následovně:
Každou sobotu vedlo se procesí z kaple sv. Václava k sloupu blah. Panny Marie Bolestné, kde kněz a lid se modlili litanie a po pobožnosti se do kaple zpět vraceli.
O svátcích výročních, jako Narození P.J., vzkříšení a Duchu sv. první služby boží se vykonávají v Řevnicích, druhé dva dny u sv. Martina a Prokopa v Karlíku.
Na Boží Tělo jsou služby boží v Řevnicích, následující neděli u sv. Martina, odtud se vede procesí s vel. svátostí do Dobřichovic. (Ale neradím, aby se to mělo činiti, neb je daleká cesta a častokráte zdvihne se na cestě bouřka, jakož jsem jí zakusil.)
Na Hody boží služby boží jsou dopoledne v Řevnicích, odpoledne nešpory v Dobřichovicích. Na všecky svátky mariánské v Řevnicích, odpol. v Dobřichovicích, procesí ke sloupu.
Na "Nový Léto" a na den Nanebevstoupení Páně a na sv. Tadeáše služby boží a kázání konají se v kapli sv. Tadeáše.
Každou neděli v postě odpoledne pobožnost k pěti ranám Krista Pána. V neděli květnou přede mší sv. světí se palmy, na to vede se procesí skrze Dobřichovice. V pašijové dny všechny obřady konají se v Dobřichovicích. Na bílou sobotu okolo 7. hodiny večer Vzkříšení a procesí. Každou neděli výklad katechismu v kostele, kde se dítky shromažďují, otázky se na ně činějí a premie se rozdávají podle zasloužení.

Procesí:
Každoročně se vede časně ráno z Dobřichovic na sv. Vojtěcha, patrona českého, procesí do Bubovic, na den sv.Jana Křtit. ku sv. Janu pod Skalou, na sv. Petra a Paula do Litně. Z Litně sem přicházejí na slavnost sv. Tadeáše, ku kterým se připojují řevničtí. Na sv. Marka evang. vede se procesí z Dobřichovic do Řevnic k sv. Mořici. Tam se čte mše sv. a po vykonáných litaniích o všech svatých vede se procesí do Dobřichovic. Na den sv. Prokopa a Martina přicházejí řevničtí s procesím až k Dobřichovicům, na to se vede procesí z kaple sv. Tadeáše, spojivši se s řevnickým na Karlík, kdežto, pokud se to státi může, čte se okolo 8 hod. ráno mše sv. Po příchodu procesí je kázání a mše sv. zpívaná s požehnáním. Na to se vede procesí do Dobřichovic.
Po rozdělení duchovní správy na dobřichovickou a řevnickou jsou bohoslužby zde času zimního o 8 hod., odpol. požehnání, času letního o nedělích dvojí bohoslužby a sice v 8 hodin zde a o hod. 10. v kostele karlickém.
Procesí zanikla a jen se udržela v slavnostnějším způsobu pouť karlická, která se slaví tu neděli po sv. Prokopu. V době postní koná se v chrámu P. karlickém o 2. hodině pobožnost cesty křiž. Půlnoční mše sv. bývá zpravidla v kapli dobřichovické. Kromě bohoslužeb katolických odbývají se ve školní budově i bohoslužby čekoslovenské o některých nedělích neb svátcích.

zpět