XVI. Poměry náboženské.

Starobylost kostela karlického potvrzuje nade vší pochybnost, že Dobřichovice a zdejší okolí záhy přijaly víru křesťanskou. Ve válkách husitských mnozí přijali učení Husovo. Dle jmen, která si dávali, jako Drak, Šílenec, Sršeň se zdá, že náleželi k výstředním Táboritům. Mám za to, že i zde byli vyznavači lidové sekty ,,Mikulášenci". Vznikla r.1471 a založil ji Mikuláš Vlásenický, jenž přísný život kázal, dogmata zavrhoval a hájil přijímání kališnické. Mikulášenci měli v čele starší, které nazývali bratry. Tito kázali, vykládali vidění a dbali, aby lid byl mravný. Mravouka jim byla nad věrouku. V stol.XVI. byli rozšířeni v jihov. Čechách kolem Tábora, Soběslavi, Bechyně. V Praze a v okolí jednotlivě. Starší vykládali evangelium a po výkladu pozakrývali svou tvář a dali se všichni do pláče. Odtud se jim říkalo ,,bratří plačící". Plakávali v přestávkách, které starší činil, vykládaje a napomínaje. Scházeli se, modlili se a plakali. Na myšlenku, proč zde mohli býti Mikulášenci, přivedl mne název jedné stráně za Karlíkem, jež dosud sluje ,,Plačtivá". Než jest to náhled můj soukromý.
Historicky se dá dokázati, že v století XVI. i XVII. byli zde kališníci čeští, kteří se drželi pevně víry katolické, ale přijímali pod obojí a řídili se zvláštním úřadem církevním ,,konsistoří pod obojí" neb ,,dolejší". Tu se často stávalo, že pod jedním duchovním správcem přijímalo obyvatelstvo katolické pod jednou i pod obojí způsobou. Soused Palát z Dobřichovic, jak se Pospíchal ve svém diáriu r.1663 zmiňuje, byl za své mladosti víry české-kališnické, ale v stáří stal se katolíkem. V účtech kostela zdejšího jsou vyznačeny výdaje na víno pro komunikanty, dokonce v r.1713 položka, od spravování koflíčku stříbrného pro komunikanty...2 fl. Od té doby přestává všeliká zmínka o utrakvistech, kteří se buď do církve katolické vrátili neb splynuli s protestanty.
Židé byli zde hojně usazeni jako obchodníci i rolníci. Daleko více Israelitů přebývalo před 100 lety na Vonoklasech, kde tvořili svou náboženskou obec a měli svého rabína.
Dle sčítání lidu ze dne 1.února 1921 bylo v Dobřichovicích a osadě Karlíku obyvatel 1274, z nichž dle náboženského vyznání bylo:
řím.katol. 640, českosl. 488, bez vyznání 101, Israelitů 12, evangel. 15, pravosl. 18, českobratr. 7, řeckokat. 3.

zpět