V. Dobřichovice za válek husitských.

Z obavy, aby nedostaly se při vypuknutí válek husitských Dobřichovice v moc Pražanů, dal je král Zikmund zapsati rytíři Bolechovci z Pušperka, jak svědčí zápis v archivu českém I-504 č. 53, jímž zapisuje Zikmund tvrz Dobřichovice s plným panstvím Bolechovci z Pušperka ve 130 kopách gr. míš. za službu v zachování hradu pražského zaostalých, i těm 80 kop gr. záškodních a 306 kop za službu tří let, jakož list svědčí, jenž dán byl v Berouně léta 1420 na den sv. Šimona a Judy. Ačkoliv byly Dobřichovice zapsány Bolechovci, přece aspoň z počátku jich Bolechovec neužíval.
Pražané přitáhli r.1421 před Karlštejn a obléhali jej nadarmo. Při tom tažení rozbořili Hrádek a tvrz dobřichovickou. Jeden z rytířů, kteří králi Zikmundovi věrnými zůstali, byl i Bolechovec. Dal se uzavříti na hradě Karlštejně a prodělal dlouhé obléhání a dobývání hradu, trvající po několik měsíců a končící příměřím, uzavřeným mezi posádkou hradní a Pražany.
To bylo v čase, kdy Křižovníci pro bouře husitské Prahu opustil až na provisora a některé bratry ve špitále. Provisor řádu Zbyněk v jistém dorozumění s purkmistrem města pražského pečoval o nemocné, ačkoliv Pražané správu špitálu do rukou svých vzali a zároveň i správu statků ležících v okolí Prahy, k nimž jmenovitě Hloubětín, Ďáblice, Tursko a vzdálenější Dobřichovice nade Mží mezi Karlštejnem a Zbraslaví náležely.
V archivu českém XXVIII-672 jest uveden seznam statků obcí pražskou ujatých a zase zcizených, mezi nimž přichází i ,,curia Dobřichovicensis", která patřila Křižovníkům a zapsána byla jakémus Liderzonovi. Lidéř neboli Lidrzon, v době obsazení hradu Karlštejna, Dobřichovic, které byly králem zapsány Bolechovci, skutečně užíval. Když ale posádka karlštejnská uzavřela příměří s knížetem Zikmundem Korybutovičem a Pražany, dala si do podmínek, aby všechna zboží rytířův a panošův a všechna zboží kněžská a královská, na němž rytířové a panošové zápisy měli,v pokoji byla a na ně nebylo saháno až do sv. Martina r.1432. Proto čteme v díle : „Hrady a zámky české" od Sedláčka VI.-55, že posádka karlštejnská měla spojení s venkovem a mohla hrad vším možným zásobovati a že Bolechovec, který tehdáž Dobřichovice v mocném držení měl /1430/ dva vozy vína červeného a bílého z vinice dobřichovické na Karlštejn dopraviti dal. Dle jiného pramene /Höfler, fontes rerum Hussiticarum str. 283/ nedošlo vůbec k tomu, že Dobřichovice darovány býti měly Pražanům a Lidéřovi, ježto Bolechovec, jsa pod ochranou blízké posádky hradu Karlštejna, k jehož obhájcům sám náležel, chránil v Dobřichovicích katolický řád a sem nového faráře katolického dosadil. /Lib.confir.VIII D 3/
Později dosáhl Bolechovec ještě několika vesnic okolních. /Arch. český I-504/. V roce 1435 vzdala se Dobřichovic Dorota, vdova po Jakubovi z Dobřichovic, téhož panství ve prospěch Zikmunda, syna Jana Bradatýho. /Arch. č. XXVI-155/. Střídaly tedy Dobřichovice v dobách husitských své držitele, jichž jména, pokud bylo možno se dopátrati, byla následující:
Roku 1428 zapsali je Pražané Lidéřovi.
Téhož roku král Zikmund Bolechovci z Pušperka.
Roku 1435 vzdala se jich Dorota ve prospěch Zikmunda, syna Jana Bradatýho.
Dalším držitelem byl Matěj z Říčan, po něm Jan Šrámek a konečně Křižovníci, když je byl totiž velmistr řádový Matyáš ze Střebska ze zástavy vykoupil.

zpět