IX. Zámecká kaple sv. Judy Tadeáše.

V dnešním zámku, který na místě starodávné tvrze byl vybudován, říkalo se také tvrz, ve které se nacházela kaple sv. Václava, jejíž existence je dokázána z kostelních účtů a z pamětních knih. Této kaple užívali velmistři při svých návštěvách k sloužení mše sv.
Kolem r. 1679 zuřil v sousedních osadách krutý mor, který během půl roku schvátil 128 osob. V Dobřichovicích nevyžádal si žádných obětí. Tu učinil tehdejší převor Pospíchal slib, že vystaví kapli, budou-li Dobřichovice nadále moru ušetřeny. Když rána morová přestala, dostál Pospíchal svému slovu. Ježto zdejší lid uctíval v té velké nouzi apoštola sv. Judu Tadeáše, jako ochránce v nebezpečných nemocech, zasvěcena byla kaple ku cti sv. Judy Tadeáše. Rytina na malém obrázku z té doby zachovaná ukazuje nám obraz světcův, jak drží ochrannou svou ruku nad vsí dobřichovickou a nese nápis : "Svatý Judo Tadeáši, oroduj za obec naší." Kaple byla vystavena úplně z prostředků řádových a nemá žádného jmění zádušního. Byla kryta šindelem a nepřevyšovala střech zámku. Právě za 100 let, dne 16.května 1779 vyhořel zámek a s ním i kaple. Započalo se ihned s novostavbou a do listopadu téhož roku byla kaple pod střechou. Stavbu prováděl stavitel Brachner, práce tesařské mistr Pfanner. Na přední části, směrem k zámku, nalézá se malá sanktusová věžička, ve které jsou zavěšeny tři zvony ve váze 80, 32 a 15 liber. Práce vyžadovaly nákladu 1100 fl, kromě prací klempířských, jež obnášely 100 fl. Ježto byla kaple nízko založena scházelo se do ní po dvou schodech jako do sklepa. Trpěla též zhoubnými povodněmi, které ji zanášely bahnem, kalem i pískem. V roce 1764 vystoupila voda na sedm a půl lokte a šla v kapli až do polovice svatostánku a to se opakovalo častěji. Před kanonickou visitací 1807 byla kaple malířem V. Schlachterem ozdobně vymalována. Velké neštěstí stihlo ji r. 1845 v čase velikonočním, když opoměl kostelník shasnouti svíci velikonoční, od níž se vzňal oltář a vnitřní zařízení shořelo.
Velmistr Beer, přesvědčiv se o jejím špatném stavu, rozhodl se pro důkladnou opravu, na kterou povolil 3800 fl v. č. Pracovali na ní architekt Kramer, stavitel Kudláček , kameník Žežulka, pražský truhlář Vrba, malíř Wildt. Obrazy opravil malíř Mysliveček, tak že se zaskvěla brzy v novém rouchu. Při bouři 17.VIII. 1861, kolem šesté hodiny večerní udeřil blesk do sanktusové věžičky, zapálil trámoví, sjel oknem dovnitř, poškodil rám oltářního obrazu a rozbil sklo reliquiáře na evangelijní straně. Štěstím bylo, že byli po ruce hned lidé, kteří hořící trámoví rozbili a oheň uhasili, tak že škoda byla neveliká. Při opravě našla se v krabici, uschované ve věžičce, listina se jmény řádových bratří, která tam byla vložena před 60 léty. Z těch žil toliko jeden a sice hodonický farář Steinbach.
Zhoubná povodeň v r. 1872, při níž voda na půl třetího sáhu vystoupila, kapli zpustošila. Voda dosahovala až na kazatelnu, do svatostánku zanesla vše bahnem a pískem, tak že bylo dlouhé doby třeba, než se mohly v ní bohoslužebné obřady vykonávati. Při opravě v r. 1886 byla podlaha o celý metr zvýšena a tím zmizela obava, že by voda do ní při povodni vniknouti mohla. Opravu tuto popisuje důkladně pamětní kniha z r. 1886, v níž čteme : Dne 3. května 1886 započala se velkolepá oprava zámecké kaple, jejížto náklad rozpočten na 4000 fl. Mimo jiné krásné opravy bude kladena nová cementová podlaha, dány nové varhany, zvětšen chor, kostel vymalován a co hlavní, kaple zvýšena o jeden metr, tak že každoroční obava povodně aspoň silně zmírněna bude. Stavbu prováděl pražský stavitel Kindl. Služby boží mezi opravou konaly se každou neděli v chrámu P. karlickém, ve všední dny v generalátním sále. Popis, stavba a zařízení kaple z dřívější doby jest podrobně udán. Do svatyně vcházelo se přes dva stupně do hloubky. Podlaha byla mramorová, v kapli byl jediný oltář s obrazem ukřižovaného. Obraz zdobí dosud hlavní oltář, ale jest na něm přimalována od akad. malíře Zapletala. Obraz byl opatřen drahocenným rámem, na nejvyšším místě byl medailon s obrazem sv. Judy Tadeáše, pak bl.Anežky české a sv.Františka.
Podobným způsobem popisuje i jiné předměty, které měli býti nahrazeny novými. Chor pro hudebníky byl o 60 cm zvýšen, varhany opraveny, okna zvětšena, kaple dlážděna dlaždicemi cementovými.
V pamětech zdejší školy zmiňuje se pisatel o kapli těmito slovy: "Na kůru hudebním s malými okny, rozestaveny pulty, zpěvníky, noty, po stěnách foukací mosazné trumpety, lesní rohy, dlouhé trubky intrádní, basa, dva tympány, na pultech silné knihy švabachem tištěné v hnědých a černých deskách, kancionály. Zpěváci stáli před varhanami, nad varhanami zrcádko. Měchy se zdvihaly pomocí dvou řemenů. Ve všední den dělali žáci, o nedělích a svátcích zedník Velebil měchošlapa. V létech 1850tých pohybovalo se všechno mezi kostelem a školou. Lid byl nábožný a všeobecně pořádku dbalý a dle toho všichni i své dítky vychovávali, ať zámožnější či chudší, v kostele a ve škole byli si všichni rovni. Do kostela chodilo se v párech téměř každodenně, v adventě za tmy na roráty, lojové svíčky zasazovaly se do železných svícnů, zabodnutých do zábradlí kruchty."
Jména těch, kreří na stavbě pracovali jsou: štafír Kopáček, truhlář Lorenc, zámečník Kuchynka, klempíř Amler, mapíř Zapletal, varhanář Šifner, ventilaci prováděli Kindermann a Amler. Schody zvenčí přidělané dány pod plechovou střechu a před kostelem vystaven taras u břehu řeky, aby kaple v čas velké vody aspoň před nárazem ker ledových chráněna byla.
Kapli posvětil velmistr Huspeka slavnostním způsobem za přítomnosti velikého počtu obyvatelstva, spolků a 50 drůžiček, dle velikosti seřazených. Po slavných službách božích, které sloužil sám velmistr za četné asistence vůkolního duchovenstva, udělil požehnání novou, překrásnou monstrancí, již darovali zdejší kapli manželé Skálovi a která vyšla z dílny klenotníka Maudra z Prahy. Odpoledne zavítal sem litoměřický biskup dr.Emanuel Schöbel. Po 13 let nebylo nutno na kapli žádných oprav, až v r.1899, kdy 16.ledna prudkým větrem zlomeno bylo vřeteno, držící makovici na báni vížky. Bylo nahrazeno novým, dubovým a věžička znovu plechem pobita. Menší oprava stala se 1905, kdy místo ztrouchnivělých oltářních stupňů dány nové. Též nákladem 152 fl dáno do kaple nové dubové zábradlí se soustruhovanými sloupky, dělícími t.zv. kněžiště od lodi chrámové. V r.1910 postaven po vykonaných misích dne 10. dubna odpol. ve tři hodiny kříž v pravo od vchodu s klekátkem, který posvětil komandér Josef Puchta z domu řádového v Praze. Téhož roku dána na kapli nová střecha a věžička v tom samém slohu jako předešlá a kaple znovu opravena za obnos 7934 fl. Opravu prováděli zdejší řemeslníci a výlohy zaplaceny z řádového jmění.
Kromě oltáře hlavního, nad nímž je upevněn obraz Spasitele na kříži v pěkném rámu, spatřujeme nad ním oválový obraz menší, představující apoštoly Páně sv.Šimona a Judu. V lodi jsou dva oltáře postranní, Panny Marie a sv. Anny s krásnými, na plátně malovanými obrazy ze stol.XVII., které prý vyšly z ruky Brandlovy. Po stranách hlavního oltáře jsou vchody do sakristie, nad nimi sochy sv.Václava a sv.Jana Nepomuckého. Nad oltářem hlavním po délce celé kaple nalézá se oratorium na způsob kruchty, zakryté jednak velikým oltářním obrazem, jednak dvěma menšími obrazy a dřevěným mřižováním. Nad vchodem se nalézá chor pro zpěváky a hudebníky nad předsíní, do níž se vstupuje z chodby po pěti schodech. Zvenčí na štítu kaple jest upevněná ozdobná kartuše s vytesaným latinským chronogramem: AeDes sanCto thaDeo apostoLo, qVI oDIo habebatVr gratIs eX Voto posIta, což znamená: tato kaple sv. Tadeáši apoštolu, který byl v nenávisti, z vděčnosti postavena (r.1679.).
Na věži zámecké nacházely se před válkou světovou tři zvony, z nichž dva byly 1917 rekvirovány pro účely válečné, tak že zbyl tam toliko umíráček.
První rekvirovaný zvon slul Emanuel a dal jej ulíti r. 1880 velmistr Schőbel, rovněž i druhý, který nesl jméno Maria.
Zvonec, jenž visí ve věžičce sanktusové, pochází z r. 1779 a dal jej zhotoviti velmistr Suchánek.

zpět