II. Řád křižovníků s červenou hvězdou.

V roce 1235 objevuje se v Čechách nový řád domácího původu, založený Anežkou, dcerou Otakara I., která pro hospitál, jí samou na jednom z nejkrásnějších míst v Praze u nynějšího mostu Karlova zbudovaný, zvláštní již dříve stávající bratrstvo špitální, nosící na černém rouchu červený kříž, čili Křižovníky povolala. V. r. 1238 byli Křižovníci uznáni řádem, řídícím se řeholí sv. Augustína a v r. 1256 na památku prvého velmistra Albrechta ze Šternberka, dle jeho rodinného znaku, přijali ke kříži i hvězdu a nazývali se od té doby na rozdíl od jiných Křižovníků řádem Křižovníků s červ. hv. Pro jejich činnost hospitální a kulturní byly jim svěřovány mnohé špitály v Čechách. Z větších měst jmenuji Stříbro, Most, Cheb, Litoměřice, Klatovy, Písek, Budějovice ,z nichž většina za válek husitských zahynula, dále osady Hloubětín, Ďáblice, Borotice, Živohoušť, Slivenec, Řevnice, Únhošť, Tursko, Dobřichovice, jimiž řád při samém počátku byl přízní koruny královské nadán.
Řád Křižovníků s červ. hv. rozšířil se i na sousední Moravu, kde získal probošství na Hradišti u Znojma s vesnicemi Popice, Mašovice, Hodonice.
Téměř současně povolala sestra zakladatelky Anna, vdova po Jindřichu II., vévodovi slezském, padlém v boji proti Tatarům u Lehnice 1241, křižovníky do Vratislavi a pověřila je správou hospitálu u sv. Alžběty s duchovní správou při vévodském kostele sv. Matěje. Jak v Čechách, tak i ve Slezsku ukázali se býti Křižovníci potřebným humanitním činitelem a zřídili v krátkém čase hospitály a fary v předních městech Slezska jako v Boleslavci, Lehnici, Zembici, Svídnici.Dostali povolení, aby v lesnaté krajině na hranicích polských založili věnec osad s městem Klučborkem/Kreuzburg/. Osady kolem Klučborku jako Kojakovice, Kraskov, Kunov, Kočanovice jsou založeny Křižovníky a osazeny obyvatelstvem slovanským.
Z Vratislavě posláni byli Křižovníci do Polska (Kujavska) a založili špitály v Jnovraclavi a Brzesci kujavském, jež přes 300 let řídili.Koncem stol. XVI. mizí o nich veškeré zprávy. Těmto všem Křižovníkům českým, slezským i polským stál v čele generální mistr se sídlem v Praze. Jeho pravomoci podléhal mistr vratislavský i představení špitálů v Polsku.
Ježto v dějinách Dobřichovic budeme často o řádu Křižovníků jednati, chci podotknouti ještě následující. Po r. 1590 volili sobě Křižovníci svého velmistra svobodnou volbou ze svého středu. Tu bylo jim císařem Rudolfem II. nařízeno, aby k lepšímu vydržování arcibiskupství pražského ze svého středu velmistra nevolili, nýbrž arcibiskupa pražského za svého velmistra přijali. Tím, že nově zvolený arcibiskup složil slib v ruce převora řádového a přijal oděv řádový, stal se jejich velmistrem. Té době, jež trvala od roku 1590 do r. 1694, říká se postulace křižovnických velmistrů. Jest to právě doba, z níž se mnoho o Dobřichovicích zachovalo a která nás upomíná na to, že arcibiskupové pražští, jako Berka z Dubé (1592- 1606), Jan Lohelius (1612-1622) často v záležitostech řádových zde přibývali.V roce 1694 zvolen byl velmistrem zase člen řádových Jiří Pospíchal, Čech, rodem z Polné, který v Dobřichovicích často prodléval a ve svém deníku, zvaném „Diarium" mnoho zajímavostí o Dobřichovicích napsal.
Vraťme se zase po krátce načrtnutých dějinách řádu k osudům obce zdejší, jejíž dějiny po dlouhá staletí byly s řádem co nejúžeji spjaty.
Na přímluvu Anežky Přemyslovny darovala matka její Konstancie novému řádu Křižovníků ves Dobřichovice, jak dotvrzuje listina uchovaná v archívu řádovému z roku 1523, v níž král Václav I. toto darování stvrzuje slovy /lat./:"Stvrzujeme darování, učiněné řádu křižovnickému Konstancií, nad Dobřichovicemi s poli, lesy, vodami a se vším příslušenstvím." Listiny, zachované v reg. dipl. regni Bohemiae et Moraviae pars I-609 udávají, že se Dobřichovice sice v moc Křižovníků dostaly, ale desátky patřily nadále klášteru ostrovskému.
Dne 21. ledna 1275 Otto, opat kláštera sv. Jana křtitele na Ostrově a celý konvent řečeného kláštera dohodli se se špitálem sv. Fratiška o desátcích ze vsi Dobřichovic. Velmistr a bratří špitálu zavázali se každoročně na den sv. Martina na místo desátků odváděti klášteru ostrovskému dvě hřivny stříbra pražské váhy, pokud dvorec držeti budou. Ztratí-li jej bez své viny, povinnost odpadne. Tak se stalo se za bratra Merkotona a převora Konráda z domu špitálského na den sv. Anežky Panny r.1275. Když roku 1282 klášter ostrovský upadl do finanční tísně, rozhodl se za určitou sumu peněz poplatek každoročních dvou hřiven prodati a práva na Dobřichovice se vzdáti. Velmistr Eckhardus /1282-1296/, Moravan, nabídl klášteru ostrovskému jednou pro vždy 20 hřiven stříbra, které také hotově zaplatil, obdržev od opata listiny, v nichž klášter ostrovský veškerého práva na Dobřichovice se zříká. Tak dostaly se Dobřichovice dne ll. června 1282 úplně v majetek řádu Křižovníků s červ. hv.

zpět