I. O původu osady dobřichovické.

Doba cizí nadvlády naučila Slovany v Čechách zakládati na příhodných místech hradiště. V nichž se obyvatelstvo mohlo skrýti v čase nepřátelského vpádu a též proti nepřátelům se brániti. Hradiště taková byla zakládána na místech chráněných strmými skalními stěnami, nebo na ostrohu obtékaném řekami nebo obklopeném rybníky a bahnisky.
Vystupme na návrší nad Dobřichovicemi na pravém břehu řeky Berounky, rozhlédněme se vůkol a přesvědčíme se, jak rozkošná kotlinka kolem Dobřichovic s dobrou naplavenou půdou ze všech stran je od přírody chráněna. Proti severu pne se mocná bašta hřebenů příkře se svážejících, prorvaná úzkou branou, jíž plyne potok karlický, branou, jež dala se umělou hrází lehce přehraditi, potok ve svém toku zastaviti a celé údolí až ke Hrádku v jezero proměniti. Že se tak stávalo, možno souditi z toho, že prastarému mlýnci nad Karlíkem říkávalo se "Mlýn na hrázi". Ještě podnes spatřujeme v kotlině údolí karlického bažinu a část lesa, vroubícího ono údolí směrem severním, sluje "Nad rybníkem". Na druhé straně uzavírají kotlinu dobřichovickou hřebeny brdské, při jichž patě se vine řeka Berounka, která proti Všenorům skalních hřebenů od Vonoklas se svážejících se dotýká. Pak pohlédněme směrem k "Blatnicím" a přikloňme sluchu svého k významu onoho jména, ukazujícího na blata, mokřiny a máme před sebou obraz ideálního osídlení.
V mezích těchto stávala původní osada, jejíž středem bylo vyvýšené místo u dnešního Karlíka, s něhož hřbitov a kostel v okolí pohlíží.
V oněch místech usadil se před staletími rod Dobřichův, dle něho osada časem se rozšiřující nazvána byla. Nejstarší jména našich dědin jsou čelední /patronymická/ s koncovkou na ice, ov, im, in. Svědčí o tom, že obyvatelům jisté dědiny dávalo se jméno jediné. Nejhojnější jsou jména s koncovkou ici nebo ice, která se připojovala ku staročeským jménům osobním, dnes ovšem k nepoznání změněným. Užívají se toliko v mnohočtu. Tak od osobního jména Dobřich povstaly Dobřichovice.
Sídlo Dobřichovo s opevněným hradem v dnešním Karlíku a tvrzí u Berounky, chránící brod přes řeku, připadlo jako ostatní sídla stařešinů v okolí hlavního města pod moc knížete pražského. Za času Boleslava ll., kdy zapouštělo křestanství své kořeny v Čechách, přijaly i Dobřichovice, poddány jsouce knížeti, novou víru. Z piety ku starému hradišti Dobřichovu vystavena malá románská kaple, zasvěcená sv. Martinu, jejíž původ znalci umění stavitelského do stol. Xll. kladou. Kolem kaple založen i hřbitov křestanský, který až dosud obyvatelstvu zdejšímu za poslední odpočinek slouží.

Dobřichovice v poddanství kláštera ostrovského. Před ústím Sázavy končí ve Vltavě dlouhý ostrov, kde Boleslav ll. na sklonku života svého, uprostřed řeky mezi tichými lesy a skalami, založil benediktinský klášter sv. Jana Křtitele, "na Ostrově", jejž téměř všichni Přemyslovci bohatě přízní svou dařili. Tomuto klášteru darována Boleslavem i osada Dobřichovice s kaplí a desátky lidí usedlých. Benediktíni kláštera ostrovského věnovali Dobřichovicům péči nevšední. Mýtili lesy, vysušovali močály, vzdělávali půdu a vedli vzorné hospodářství. Nad Berounkou vystavěli dvorec s tvrzí, která střežila brod a přechod přes řeku. Toho času /zač. stol. Xlll./ počaly se Dobřichovice rozšiřovati, zejména, když původní středisko, dnešní Karlík, pozbylo pro vzdálenost řeky a dvorce svého významu a celé těžiště do dnešních Dobřichovic přeloženo bylo.

zpět