IV. Ptáci zdejších lesů a rolí.

Každým jarem přilétají do karlických lesů kukačky mezi 21.a 24.dubnem. Koncem července nebo začátkem září nás opouštějí. Častým hostem tu bývá i sojka evropská. Špaček přilétá někdy již v únoru. Dlask si pochutnává na třešňových jádrech, vrabci, pěnkavy, strnadi, chocholouši, skřivani jsou zde obyčejnými ptáky. Kos zde přezimuje a blíží se za sněhu a mrazu k lidským příbytkům. I slavík zde někdy bydlí. Vlaštovice zavítají sem každým jarem (hnízda na zdi domku č. 6), lelek kozodoj se prozradí večer svým táhlým, vrčivým zpěvem. V zimě sem přilétá ledňáček, v parku žije žluna zelená, datel černý, kulíšek. Občas hnízdí tu i výr, někdy přelétne orel říční. V lesích na Hřebenech sídlí káně myšilov (Milovníci přírody se zastávají tohoto krásného dravce, jenž velebně nad lesy vysoko krouží a volným tempem svých orlích křídel se nese. Lesníci jej nenávidí.). V době jara táhne sluka, tetřev hlušec není dosud vyhuben, rovněž i koroptve, bažanti. Na lesních hřebenech žije vrána černá, vrána popelavá na okraji lesa poblíže řeky a má hnízda v roklích. Havran polní sem někdy přilétá za potravou. Kavka sídlí ve zdejších listnatých lesích (Jedno hnízdiště je v Bučí, druhé na Pupku. Ve válce byly tyto kavky lidem pochoutkou. Podnes jsou patrny stopy způsobené železnými ozubenými obručemi, pomocí jichž lidé na stromy lezli a kavčí mláďata vybírali.). Stehlík, krutihlav, brhlík, jenž v zimě prolézá ptačí budky (Brhlík píská před oblevou jako na prsty.). Dudek velmi vzácně (Dudek byl viděn v r. 1926 ). Ťuhýk i sibiřský, skorec (Viděn v r. 1925 u chalupy p. Kudrny.), zřídka tudy letí kvíčala. Stálými hosty jsou zde brávník, rehek, zvonek, křivonoska, konipas žlutý i bílý, čížek. V skalních děrách hnízdí divoký holub (řivnáč), divoká hrdlička. Tetřívek zde bývá řídkým hostem. Zřídka křepelka a chřástal. Čejka se zde zastavuje v době tahu. Volavka byla zastřelena v roce 1916. Dalšími obyvateli jsou slípka vodní, líska. Jako hosté přicházejí sem za potravou čírka obecná, modrá, lžičák, hvízdák, polák, střelen zde byl i hohol, kachna severská, za tuhé zimy sem přilétající. Racek se objevuje na jaře, sova zde žije.

zpět