II. Okolí Dobřichovic v době prehistorické.

Zřídka nacházíme ve zdejším okolí památky z doby kamenné čili neolitické. Posud byly nalezeny na hřbitově karlickém a v okolí Karlíka střepy z té doby pocházející (Zlomek provrtané sekyrky, kostěná jehla, různé nádoby a střepy jsou uloženy ve sbírkách zdejší školy.). Jejich stáří se odhaduje na 2500 roků př. Kr. Častěji se přichází na nálezy z doby bronzové, jejíž první období nazýváme kulturou unětickou /1300-800 př. kr./. Unětické hroby byly objeveny u Dobřichovic (Při stavbě vily lékárníka Bartla 1889 nad dobřichovickým nádražím.) a u Řevnic. Druhým obdobím doby bronzové jest kultura lužická /1300- 800 př. kr./ a její mladší stupeň kultura knovízská.Obě jsou ve zdejším okolí hojněji zastoupeny. Několik lužických hrobů se našlo u Hlásné Třebáně, 30 popelnicových lužických hrobů bylo odkryto v t. zv. ,,Pískovnách" na poli rolníka Ježka mezi Lety a Karlíkem ( Popelnice a jiné nádobky jsou uschovány u rolníka Ježka v Letech), lužicko-knovízské sídliště se našlo na pozemku továrníka Dlouhého u Zadní Třebáně. Ze starší doby římské pochází nález tří železných klíčů na bronzovém řetízku. Na základě uvedených nálezů můžeme souditi, že od doby kamenné zdejší okolí bylo osídleno lidmi, tedy od doby, kdy lid ještě neznal kovů, užíval nástrojů a zbraní z kamene, nežil však více jako kočovník a provozoval jakýsi druh polního hospodářství.

zpět